Obchodné podmienky

Spôsob objednávania

Objednávku tovaru je možné urobiť on-line priamo na našej internetovej stránke. Ak Vám nevyhovuje tento spôsob, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info@svadobnesatynapredaj.sk, v ktorom uvediete presný názov a objednávacie číslo, veľkosť, farbu, počet objednaných kusov, či iné doplňujúce informácie v prípade špecifických požiadaviek, vašu presnú adresu a telefónne číslo. V prípade nejasností nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu alebo telefónneho čísla, na ktorom Vám radi odpovieme na vaše otázky. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po obdržaní objednávky Vám obratom zašleme potvrdenie (e-mail) o prijatí objednávky.
 
Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 • Tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Nezodpovedáme za:
 • Poškodenie zásielky zavinené poštou (Expres kuriérom).
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou (Expres kuriérom).
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám, takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

 

Povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje:

 

 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. To znamená, že Vašu objednávku začneme vybavovať  len po obdržaní celej kúpnej ceny zo strany kupujúceho.
 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb nám tieto bezodkladne oznámiť.
 • V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, požaduje však opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.

 

 

Ceny tovaru
Ceny vybraných modelov sú v platnosti od 01.11.2009. Ceny za tovar sú účtované zmluvne. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Cena uvedená pri každom výrobku je v eurách vrátane DPH a v slovenských korunách vrátane DPH.


Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne a jednorazovo. V prípade ak je objednaný tovar skladom, bude vyexpedovaný najneskôr do 3 pracovných dní a dodaný najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Orientačná doba výroby a dodania všetkých druhov šiat sú max. 2 mesiace po potvrdení objednávky a po uhradení dlžnej sumy, príp. dohodnutej zálohy. Objednávky vybavujeme bezodkladne po uhradení celej dlžnej kúpnej ceny prevodom na bankový účet. Alebo po uhradení dohodnutej zálohy. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania a vyžiadame si Vaše odsúhlasenie. Ak si objednáte tovar, ktorý dodávateľ vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja, a neinformoval nás o tom, okamžite po zistení tejto skutočnosti Vás budeme kontaktovať (e-mailom alebo telefonicky). Ak zásielku neobdržíte po uplynutí hore uvedených lehôt, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne e-mailom.
 
Spôsob dodania

Všetok objednaný tovar zasielame expresným kuriérom. Ku každej objednávke prikladáme doklad o predaji, ktorý slúži zároveň ako dodací list. Pri objednávkach zo zahraničia, si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

 

Poštovné

Poplatky za kuriérske služby - Expres kuriér (Slovenská pošta) sú zahrnuté v kúpnej cene, pokiaľ hodnota zásielky je vyššia ako 100,- EUR. To znamená, že svadobné, spoločenské alebo dievčenské šaty Vám budú doručené ZADARMO priamo na Vašu adresu. 
Pri objednávke do iných krajín poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.

 

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu kuriérskej službe. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť na adrese obchodu. Pri údržbe a používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu.


Zrušenie objednávky
Ak po odoslaní objednávky do 10.00h nasledujúceho dňa zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na e-mailovú adresu info@svadobnesatynapredaj.sk Obratom vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky

 

Vrátenie tovaru

 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho je možné do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v štandardných veľkostiach. Vrátenie tovaru sa nevzťahuje na šaty šité na mieru, alebo šaty upravené podľa požiadaviek zákazníka. 
 • Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu s uvedením čísla objednávky, kódom a názvom vráteného produktu, čísla účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí. Súčasne musí byť doložená kópia dokladu o kúpe.

 

Tovar vrátený z dôvodu odstúpenia od zmluvy musí byť zaslaný na adresu predávajúceho (Svadobné šaty na predaj, Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec) v deň odstúpenia a za týchto podmienok:
a) tovar musí byť v nepoškodenom stave
b) tovar nesmie niesť známky používania (napr.: roztrhnutie, zašpinenie, (make-up, zápach od cigaretového dymu), atď...
c) tovar musí byť zaslaný doporučene a na riziko kupujúceho (nie na dobierku - takúto zásielku predávajúci nepreberie)

Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, budú peniaze v plnej výške okamžite zaslané na účet kupujúceho. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok, nebude zo strany predávajúceho akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.
 
Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať, môže sa totiž stať, že kuriér poškodil zásielku nevhodnou manipuláciou. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená a neprevzali ste ju, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom na info@svadobnesatynapredaj.sk 

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

 

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

 • Po prevzatí si tovar dôkladne prezrite a skontrolujete doklad o predaji. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
 • V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu (Svadobné šaty na predaj, Kolonáda 4833/20, 984 01 Lučenec) spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu dokladu o predaji, ktorý sme poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo kuriérom. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

 

 

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme čo najskôr informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

Ochrana osobných údajov

Za účelom vybavenia vašej objednávky si musíme uložiť vaše osobné údaje. Poskytnutie údajov je z vašej strany dobrovoľné. Zaregistrovaním na našich stránkach dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením vašich osobných údajov do našej databázy. Kedykoľvek máte právo písomne tento súhlas odvolať.

 

Záverečné ustanovenia

Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.